Beleidsplan

Beleidsplan Stichting ‘de Enk’ d.d. mei 2017 (versie 2)

  1. Inleiding

Motivatie: De pleegouders, verbonden aan Stichting ‘De Enk”, hebben vanuit een Christelijke levensovertuiging ruimte in hun hart, gezin en leven om (meerdere) pleegkinderen een plek te geven in hun eigen gezin, omdat hun eigen ouders daar (tijdelijk en/of zelfstandig) niet toe in staat zijn. Stichting ‘De Enk’ wil de woonruimte bieden om het opnemen van meerdere pleegkinderen in deze gezinnen mogelijk te maken. Ook is het mogelijk om een moeder met haar ongeboren en/of pasgeboren kind tijden op te vangen om zo een stabiele woonsituatie te beiden rondom de bevalling en de eerste periode daarna. In die tijd kan er worden gezocht naar een eigen woonplek voor de moeder en kan ze worden begeleid in de voorbereiding op de geboorte en de verzorging van de baby.

Doel: Kinderen de mogelijkheid geven om in een veilig, gezond en liefdevol gezin op te groeien waardoor ze zich kunnen vormen en ontwikkelen tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen.

Visie op pleeggezin: Wij geloven dat kinderen die uit een moeilijke situatie komen aandacht, liefde en ruimte nodig hebben. Zo kunnen ze tot rust komen, waardoor het mogelijk wordt dat ze zich verder kunnen ontwikkelen en ze op een veilige en liefdevolle manier kunnen opgroeien.
Stichting de Enk faciliteert de mogelijkheid voor het pleeggezin om een huis te bewonen waarin voldoende ruimte is voor een ieder individueel, maar ook als gezin.

Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om gezamenlijk dingen te doen als gezin en zo de kinderen een positief voorbeeld mee te geven hoe het leven in een gezin kan zijn.

Kernwoorden daarin zijn: opvoeden, van en met elkaar leren, omzien naar elkaar, samen verantwoordelijkheid dragen, gezelligheid, leren ruzie maken, genieten, rust, liefde.
De pleegkinderen worden opgenomen in het pleeggezin en krijgen daar (voor zolang als nodig) een eigen plek, wat kan bijdragen aan de verdere ontwikkelingen van de kinderen. De  biologische ouders wordt de mogelijkheid gegeven om hun kinderen te blijven zien en deel uit te blijven maken van hun leven.
Visie op huisvesting:  Een huis voor een pleeggezin moet een bijdrage bieden om pleegkinderen te kunnen opvoeden zoals hierboven beschreven. Een huis waar iedereen een veilige plek kan hebben om op te groeien tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen.

  1. Werkzaamheden:

Pleegouders: opvang bieden aan de pleegkinderen, moeder en (ongeboren) kind opvangen, opvoeden.
Pleegzorg: plaatst de pleegkinderen en ondersteunt en begeleidt de pleegouders.
Jeugdzorg: heeft (meestal) de juridische zorg van de pleegkinderen en regelt het contact tussen pleegkinderen en biologische ouder(s).
Plaatsingsinstantie moeder: Siriz heeft tot dusver gebruik van de plaatsingsmogelijkheid voor moeder en kind.
Stichting de Enk: zoekt geschikte pleegouders en faciliteert bewoning en draagt (mede) zorg voor onderhoud.
De stichting zal zich in voorkomende gevallen inzetten om verbinding te maken tussen mensen met een voor pleegzorg geschikte woning en (potentiële) pleegouders. 

  1. Vermogensbeheer

Stichting de Enk tracht op verschillende wijzen fondsen te werven, te weten door:

  • (Periodieke) schenkingen door natuurlijke en rechtspersonen
  • Verkrijgingen krachtens erfrecht
  • Subsidies vanwege overheid en overheidsinstanties

Pleegouders dragen zelf zorg voor de kosten van de opvoeding van de pleegkinderen.
Het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers die geen enkele financiële vergoeding krijgen voor hun werk. De kosten zullen tot een minimum worden beperkt zodat meer dan 95% van alle geschonken bedragen ten goede komen aan de stichting.

  1. Besteding vermogen

Per jaar zal er door het bestuur van de stichting begroting worden opgesteld, t.b.v. de financiering van de te verwachten kosten van de woning en de stichting.
De stichting betaalt de rekeningen voor onderhoud en andere kosten vanuit haar lopende rekening bij de bank. De stichting zal altijd een reservebedrag op haar rekening moeten hebben staan t.b.v. onvoorziene kosten.
Binnen de stichting zijn minimaal 2 personen gemachtigd om rekeningen te betalen.

 

Dit beleidsplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van stichting de Enk op …/…./20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.