Over Stichting De Enk

RSIN /fiscaalnummer: 854032769
Prunuspark 24, 8024 BB Zwolle

De stichting heeft als doel:

 • het (doen) verzorgen van opvang voor pleegkinderen en/of jongvolwassenen die als gevolg van omstandigheden voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen;
 • het (doen) bieden van pleegzorg aan pleegkinderen en/of jongvolwassenen als hiervoor bedoeld door het scheppen van een veilig leefklimaat en/of een veilige woonvoorziening voor hen (of, kort gezegd, door hen een huis te bieden om te schuilen);
 • het (doen) bieden van ondersteuning aan pleegouders van pleegkinderen en jongvolwassenen als hiervoor bedoeld;
 • het (doen) bieden van opvang en ondersteuning aan jonge moeders die rondom de bevalling geen stabiele leefsituatie hebben en
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Onder pleegzorg wordt te dezen verstaan:

 • langdurende pleegzorg;
 • kortdurende pleegzorg;
 • crisisopvang en/of kort verblijf;
 • weekeinde en/of vakantieopvang;
 • dag-pleegzorg;
 • opvang moeder en kind;
 • pleegzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

 • het vinden van geschikte pleegouders;
 • het creëren van (een) voor pleegkinderen (en eventueel ook hun pleegouders) en/of jongvolwassenen als hiervoor bedoeld geschikte en zoveel als mogelijk optimale woonvoorziening(en) en
 • het ter beschikking stellen van de hiervoor bedoelde woonvoorziening(en) aan pleegkinderen, pleeggezinnen en jongvolwassenen als hiervoor bedoeld.

De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

De namen van de bestuurders zijn:
W. Kruitbosch, voorzitter
C.G. Buit, penningmeester
J.P.T. Meijer, secretaris

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.