Financiële verantwoording 2016

Stichting de Enk

Financieel jaarverslag boekjaar 2016 

Oprichtingsdatum: 22 mei 2014

Tweede boekjaar: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 


Balans per 31 december 2016 ___________________________________________________________________
                                                                        

 Activa      12/31/2016  12/31/2015  

Liquide middelen

€ 10855,01

€ 5.496,96

Totaal activa

€ 10855,01

€ 5496,96
     
Passiva    

Stichtingskapitaal

€ 10855,01

€ 5144,96

Vooruitontvangen huurbedragen

€ 0,-

€ 350,00

Totaal passiva

€ 10855,01

 € 5494,96
     
Staat van baten en laten over periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
     
  2016 2015
Baten    
Donaties / giften € 34200,00 € 37074,50  (2.800 x 12)
Ontvangen huuropbrengsten € 4200,00 € 2450,00
  € 38400,00  € 39524,50
Lasten    
Kosten verband houdende met woning    
Huurlasten woning 12 maanden x € 2.400 € 28800,00 € 21600,00
Onderhoudskosten woning € 3762,29 € 7769,89
  € 32562,29 € 29369,89
Kosten verband houdende met de oprichting    
Accountantskosten € 0,- € 4035,35
Notariskosten € 0,- € 707,85
  € 0,- € 4743,20
Overige kosten    
Kosten website € 0,- € 200,00
Contributies € 0,- € 50,00
Bankkosten € 127.66 € 8,45
Overige kosten € 0,- € 8,00
  € 127,66 € 266,45
     
Saldo baten en lasten € 5710,05 € 5144,96
     


 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.