Financiële verantwoording 2014/2015

Stichting de Enk

Financieel jaarverslag boekjaar 2014/2015
Oprichtingsdatum: 22 mei 2014

Eerste boekjaar: van 22 mei 2014 tot en met 31 december 2015

Balans per 31 december 2015_________________________________________________________________


Activa

Liquide middelen                                                                       € 5494,96 
                                                                                             
Totaal activa                                                                             € 5494,96 

Passiva

Stichtingskapitaal                                                                      € 5144,96 

Vooruitontvangen huurbedragen                                                  € 350,00 
                                                                                       
Totaal passiva                                                                           € 5494,96 


Staat van baten en lasten over periode 22 mei 2014 tot en met 31 december 2015

Baten
Donaties / giften                                                                       € 37074,50 
Ontvangen huuropbrengsten                                                       € 2450,00 
                                                                                                                  € 39524,50 

Lasten
Kosten verband houdende met woning
Huurlasten woning                    9 maanden x € 2.400                                       € 21,600.00 
Onderhoudskosten woning                                                                             € 7769,89 
                                                                                                              __€ 29369,89 
Kosten verband houdende met de oprichting
Accountantskosten                                                                                        € 4035,35 
Notariskosten                                                                                               € 707,85
                                                                                                                 € 4,743.20 
Overige kosten
Kosten website                                                                                             € 200,00 
Contributies                                                                                                 € 50,00 
Bankkosten                                                                                                  € 8,45 
Overige kosten                                                                                             € 8,00 
                                                                                                                 € 266,45 

Saldo baten en lasten                                                                            € 5144,96 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.