Financiële verantwoording 2016

Stichting de Enk

Financieel jaarverslag boekjaar 2016 

Oprichtingsdatum: 22 mei 2014

Tweede boekjaar: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 


Balans per 31 december 2016 ___________________________________________________________________
                                                                        

 Activa      12/31/2016  12/31/2015  

Liquide middelen

€ 10855,01

€ 5.496,96

Totaal activa

€ 10855,01

€ 5496,96
     
Passiva    

Stichtingskapitaal

€ 10855,01

€ 5144,96

Vooruitontvangen huurbedragen

€ 0,-

€ 350,00

Totaal passiva

€ 10855,01

 € 5494,96
     
Staat van baten en laten over periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016
     
  2016 2015
Baten    
Donaties / giften € 34200,00 € 37074,50  (2.800 x 12)
Ontvangen huuropbrengsten € 4200,00 € 2450,00
  € 38400,00  € 39524,50
Lasten    
Kosten verband houdende met woning    
Huurlasten woning 12 maanden x € 2.400 € 28800,00 € 21600,00
Onderhoudskosten woning € 3762,29 € 7769,89
  € 32562,29 € 29369,89
Kosten verband houdende met de oprichting    
Accountantskosten € 0,- € 4035,35
Notariskosten € 0,- € 707,85
  € 0,- € 4743,20
Overige kosten    
Kosten website € 0,- € 200,00
Contributies € 0,- € 50,00
Bankkosten € 127.66 € 8,45
Overige kosten € 0,- € 8,00
  € 127,66 € 266,45
     
Saldo baten en lasten € 5710,05 € 5144,96
     


 

 

Notulen bestuursvergadering 18-01-2017

Bestuursoverleg 18 januari 2017

Bijeengekomen zijn het bestuur van de stichting samen met de pleegouders.
Bestuur: Wilco Kruitbosch (voorzitter), Marcel Buit (penningmeester), Jan Pieter Meijer (secretaris)
Pleegouders: Jaap en Berthilde Boersema. Ook aanwezig: Assalina Kruitbosch.

Pleegouders kunnen plek bieden aan minimaal 4 pleegkinderen. Ze bieden daarvoor een perspectiefbiedende plaats, wat betekent dat kinderen bij hen kunnen blijven tot de volwassen leeftijd. Of een plaatsing perspectiefbiedend zal zijn is niet altijd duidelijk bij aanvang en kan soms zelf veranderen zoals pleegouders hebben meegemaakt in 2015. 
Daarnaast is er op zolder ruimte gecreëerd om een moeder met baby op te kunnen vangen. De moeder kan er ook komen aan het einde van haar zwangerschap om daar te bevallen en een rustige start te kunnen maken met haar baby tot ze (begeleid) zelfstandig verder kan.
Dit aanbod is structureel onderdeel geworden van het totale pleegzorgaanbod.

Activiteiten 2015/2016

In het afgelopen jaar hebben pleegouders afscheid genomen van een pleegkind dat in eerste instantie perspectiefbiedend zou blijven maar toch is teruggekeerd naar zijn vader.
Op dit moment verblijven er in De Enk twee pleegkinderen. De pleegouders hebben na het toch onverwachte vertrek van een pleegkind enige tijd nodig gehad om weer nieuwe kinderen te kunnen opnemen. Dat is gelukkig gelukt.

2015
1 voortzetting perspectiefbiedende plaatsing 
1 plaatsing van 1,5 jaar afgerond met terugplaatsing bij vader

2016
1 voortzetting perspectiefbiedende plaatsing 
1 moeder en kind 6 maanden verblijf geboden
1 moeder en kind 2 maanden verblijf geboden
1 plaatsing vanaf september 2016

Pleegouders delen over hun ervaringen van het afgelopen jaar. De verwerking van het plotselingen vertrek van een pleegkind eind 2015 heeft een plek gekregen en er is in 2016 ruimte ontstaan om moeders met hun (ongeboren/pasgeboren) kind te verwelkomen. Het zijn positieve en leerzame ervaringen geweest die pleegouders bevestigd hebben in hun keuze voor dit huis en de mogelijkheden die het biedt.

In mei 2017 zal een schilder in opdracht van het bestuur de nodige werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het reguliere onderhoud aan de woning.
Later dit voorjaar zal het bestuur samen met pleegouders onderzoeken hoe Stichting De Enk haar werkzaamheden en aanbod zou kunnen uitbreiden. Hoe kan meer bekendheid worden gegeven aan dit concept en hoe kunnen potentiële huiseigenaren in contact worden gebracht met pleeggezinnen die meer ruimte zouden willen voor hun pleegzorgactiviteiten?

 

Financiële verantwoording 2014/2015

Stichting de Enk

Financieel jaarverslag boekjaar 2014/2015
Oprichtingsdatum: 22 mei 2014

Eerste boekjaar: van 22 mei 2014 tot en met 31 december 2015

Balans per 31 december 2015_________________________________________________________________


Activa

Liquide middelen                                                                       € 5494,96 
                                                                                             
Totaal activa                                                                             € 5494,96 

Passiva

Stichtingskapitaal                                                                      € 5144,96 

Vooruitontvangen huurbedragen                                                  € 350,00 
                                                                                       
Totaal passiva                                                                           € 5494,96 


Staat van baten en lasten over periode 22 mei 2014 tot en met 31 december 2015

Baten
Donaties / giften                                                                       € 37074,50 
Ontvangen huuropbrengsten                                                       € 2450,00 
                                                                                                                  € 39524,50 

Lasten
Kosten verband houdende met woning
Huurlasten woning                    9 maanden x € 2.400                                       € 21,600.00 
Onderhoudskosten woning                                                                             € 7769,89 
                                                                                                              __€ 29369,89 
Kosten verband houdende met de oprichting
Accountantskosten                                                                                        € 4035,35 
Notariskosten                                                                                               € 707,85
                                                                                                                 € 4,743.20 
Overige kosten
Kosten website                                                                                             € 200,00 
Contributies                                                                                                 € 50,00 
Bankkosten                                                                                                  € 8,45 
Overige kosten                                                                                             € 8,00 
                                                                                                                 € 266,45 

Saldo baten en lasten                                                                            € 5144,96 

Uitgeoefende activiteiten

De stichting is opgericht op 22 mei 2014. 

In 2015 heeft familie Boersema via Stichting De Enk haar pleegzorgactiviteiten voortgezet en uitgebreid

2015
1 voortzetting perspectiefbiedende plaatsing 
1 plaatsing van 1,5 jaar afgerond met terugplaatsing bij vader

2016
1 voortzetting perspectiefbiedende plaatsing 
1 moeder en kind 6 maanden verblijf geboden
1 moeder en kind 2 maanden verblijf geboden
1 mogelijk perspectiefbiedende plaatsing vanaf september 2016

2017 (update 1-5-2017)
1 voortzetting perspectiefbiedende plaatsing 
1 voortzetting mogelijk perspectiefbiedende plaatsing

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.